681დეტალურად'რკ კახური ნექტარი"431176283
1098დეტალურადრკ ქალთა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი დისველი425359444
ჩანაწერი821 - 822 ჩანაწერი 822 ჩანაწერიდან