კოოპერატივები

304 ,,რკ დიონი''426112235ბორჯომი, სოფ. ციხისჯვარი52015/04/27ბრძ. N2-581 05.05.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ეკა მურადოვა კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა,.
743 ,,რკ შატო აკურა''431177102თელავი. სოფ. აკურა202017/03/13ბრძ. N2-307 15.03.2017დირექტორი, დავით მამფორია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მევენახეობა, ყურძნის გადამუშავება.
32"დავათი"429320978დუშეთი, სოფ. დავათი52014/05/15ბრძ.N2-77 27.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/იოსებ კოპალიანი კი"სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურეობა, რომლებიც მოიცავს მცენარეული( მათ შორის: ხეხილის, ბოსტნეულის, ტყის მცენარეების ნერგების და სხვა) და ცხოველური( მათ შორის: მესაქონლეობის, მებოცვრეობის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუმის ჭიის, ფუტკრის და სხვა პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დაფასოებას, შეფუთვას, შენახვას გადაზიდვასა და რეალიზაციას; კოოპერატივი უფლებამოსილია შეასრულოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიცპირდაპირ ემსახურება კოოპერატივის მიზნებს და წინააღმდეგობაში არ მოვა ამ კანონის ნორმასთან.
28"ელიტა"424068449ახალციხე, სოფ. წყალთბილა42014/05/08ბრძ.N 2-70 16.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ მკრტიჩ მოვსესიანკი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: კარტოფილის/კარტოფილის თესლის/მარცვლეული კულტურების მოყვანა, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
33"ვაშლარა"429650013ვანის, სოფ. დიხაშხო142014/05/14ბრძ.N2-78 27.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/მაია გოდოლაძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: მეფუტკრეობა და მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება და რეალიზაცია, ხილის მიღება, გადამუშავება და ხილისაგან მიღებული პროდუქციის დაფასოება, რეალიზაცია, ნებისმიერი სახის სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობა, რომელიც კოოპერატივებისათვის შესაძლებელი გახდება მისი ფუნქციონირების განმავლობაში და არ იქნება აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
31"პალდოველი 2014"438109869საგარეჯო, სოფ. გომბორი252014/05/08ბრძ.N2-81 27.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ლეილა ციგროშვილიკიმეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება–რეალიზაცია,საკვები კულტურების წარმოება–რეალიზაცია, მარცვლეული და ტექნიკური კულტურის წარმეობა–რეალიზაცია, საკვები კულტურების წარმოება–რეალიზაცია, მარცველული და ტექნიკური კულტურების წარმოება–რეალიზაცია, სხვა საქმიანობა, რომელიც თანხვედრაში მოდის საქართველოს კანონთან "სასოფლო–სამეურნეო კოოპეარატივების შესახებ"
2"რანჩო"430798274თეთრიწყარო, სოფ. მოხისი32014/03/06ბრძ.N2-18 07.03.2014დირექტორი/ ლაშა ჩხენკელიკიმეცხოველეობა, რძის გადამუშავება, სასათბურე მეურნეობა, სოკოს წარმოება, მარცვლეული კულტურების მოყვანა, მებაღეობა, მებოსტნეობა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა
1053"რკ კარტიკამი"423356772ახალქალაქის რაიონი. სოფ. კარტიკამი32020/06/23ბრძ. N2-625 17.07.2020გამგეობის თავმჯომარე, არტურ დუმანიანკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ:სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება. დამზადება, შენახვა, გადამუშავება, ტრანსპორტირება, რეალიზაცია
1055"რკ კახეთის ლეგენდები"431438857თელავი, წინანდალის III ჩიხი, N 6262020/06/17ბრძ. N 2-700 07.08.2020გამგეობის თავმჯდომარე, ზაქრო კევლიშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მევენახეობა, ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოება, წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია.
1054"რკ შაქრიანი"441561597 ყვარელი ს. შაქრიანი 1–ლი ქ. N 1202020/07/22 ბრძ. N 2-687 04.08.2020გამგეობის თავმჯდომარე, ზაზა სულიკაშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მევენახეობა, ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოება, წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია.
29"საბა"441556692ყვარელი, სოფ. გავაზი222014/05/07ბრძ.N 2-71 16.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ისაბალ სოლოღაშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება.
707"სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივი მთიელთა გაერთიანება"447860930შუახევი, სოფ. გომარდული72014/04/14ბრძ. N2-910 31.08.2016გამგეობის თავმჯდომარე/თამაზ ქარცივაძე 61010000216კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციის ერთობლივი წარმოების, მისი დაგეგმვისა და ხარისხის მისადაგება ბაზრის მოთხოვნებთან; სოფელში ბალანსირებული მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის და სოციალური ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება; სამამულო და საზღვარგარეთის გამოცდილების გაზიარება, დანერგვა, მეცნიერებასა და ტექნიკურ მიღწევათა ფართოდ გამოყენება; სხვა საქმიანობა რაც შესაბამისობაშია და არ ეწინააღმდეგება კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს; კოოპერატივს შეუძლია გასცეს და მიიღოს შემოწირულობები
685"სოფლის იმედი"439863097სენაკი, სოფ. უშაფათი92014/04/15ბრძ.N2-79 27.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/მალხაზი ხუნწარია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: თხილის გადამუშავება–დისტრიბუცია, მეღორეობა.
194,, გელოდი 2014''446960076ქობულეთი სოფ. კოხი132014/10/16ბრძ. N2-97 23.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, სოსო ცეცხლაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, თაფლის პირველადი წარმოება, მემცენარეობა, მებოსტნეობა.
177,, მალინა მარწყვი''433644997ლანჩხუთი, სოფ. სუფსა52014/12/23ბრძ. N2-530 29.12.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ავთანდილ მიქია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძიდ: მარწყვის მოშენაბა, წარმოება გადამუშავება.სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასტან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუბის ჭიის და ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოაბას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შეფუთვას, შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას).
865,, რკ იმედი 2018''433649448ლანჩხუთი, სოფ. სუფსა112018/03/29ბრძ. N2-684 02.04.2018გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, შალვა გუმბარიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ჩაის პლქნტაციების რეაბილიტაცია, წარმოება. სხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, რომელიც კანონით არ არის აკრძალული.
817,, რკ კობრი''430032163ზესტაფონი, სოფ. არგვეთა, მე-15 ქ. N1112015/12/09ბრძ. N2-1694 15.09.2017გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, მალხაზი კაპანაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სატბორე მეურნეობის მოწყობა, სადეების და ლიფსიტების წარმოება, თბილი წყლის თევზის წარმოება (კობრი, სქელშუბლა, ამური, ლოქო. წარმოებული პროდუქციის გადამუშავება, დისტრიბუცია, რეალიზაცია.
489,, რკ მნა''441484760ყაზბეგი, დაბა სტეფანწმინდა32015/10/27ბრძ. N2-1245 20.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, გივი შადური კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, შეფუთვა, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
687,, რკ სლავა"436684660ნინოწმინდა, ს. განძა132016/08/01ბრძ. N2-757 05.08.2016დირექტორი წონარა თანგამიან კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
468,, რკ ცისკარი''421272278წყალტუბო, სოფ. მაღლაკი52015/11/13ბრძ. N2-1334 31.12.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი გიორგი ბარბაქაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ბოსტნეულის და ბაღჩეულის წარმოება, დახურულ გრუნტში ბოსტნეულის მოყვანა ღია გრუნტში ბაღჩეულის მოყვანა, აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება, ბოსტნეულის და ბაღჩეულის რეალიზაცია.
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან