კოოპერატივები

2"რანჩო"430798274თეთრიწყარო, სოფ. მოხისი32014/03/06ბრძ.N2-18 07.03.2014დირექტორი/ ლაშა ჩხენკელიკიმეცხოველეობა, რძის გადამუშავება, სასათბურე მეურნეობა, სოკოს წარმოება, მარცვლეული კულტურების მოყვანა, მებაღეობა, მებოსტნეობა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა
4,,გეა''417881974 გორი, დ. აღმაშნებლის გამზ. N127, ბ. 592014/03/17ბრძ.N2-24 20.03.2014 დირექტორი/ ნიკოლოზ ტატიშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კანონის მიხედვით.
5,,ნიქოზი''417880984გორი, სოფ. ზემო ნიქოზი62013/12/06ბრძ.N2-28 01.04.2014გამგეობის თავჯდომარე-დირექტორი/ გიორგი მჭედლიძე კი,,სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, დამზადება, გადამუშავება, რეალიზაცია; საკონსულტაციო და საშუამავლო მომსახურება მეურნეობის სხვადასხვა სფეროში;საინფორმაციო-საშუამავლო მომსახურება,; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება; სატრანსპორტო მომსახურება ; მაღლხარისხიანი შხამქიმიკატებითა და სასუქებით კოოპერატივის წევრთა მომარაგების უზრუნველყოფა; საცალო და საბითუმო ვაჭრობა;სამეურნეო და სავაჭრო ობიექტების შქმნა და ექსპლუატაცია;კაკლის, ნუშის და კურკოვანი ხილის ნერგის გამოყვანა და რეალიზაცია; ახალი ჯიშების შემოტანა და გამრავლება; ნიადაგების შერჩევა , რჩევების მიცემა ფერმერებისთვის; ფერმერებთან ერთად თითოეული ბაღის მსხმოიარე კონდიციამდე მიყვანა იგულისხმება (კონსულტაციები, ბაღების შემოწმება და დიზაინის შერჩევა); საუკეთესო თესლების შერჩევა, შემოტანა და დაკვირვება; ახალი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შემოტანა და დანერგვა.
10,,მთია''432385402თიანეთი, სოფ. ხევსურთსოფელი122014/03/26ბრძ.N2-34 02.04.2014დირექტორი/ ია პავლიაშვილი კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შსახებ'' საქართველოს კანონით გთვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ:სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს მცენარეული და ცხოველური ( მათ შორის , ფრინველის თევზის, აბრეშუმის ჭიის და ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დამუშავებას, შფუთვას, შენახვას, გადაზიდვას და რეალიზაციას.
12,,ტირიფონა''417882170გორი, სოფ. ქვეში52014/04/04ბრძ.N2-42 08.04.2014 დირექტორი- გამგეობის თავმჯდომარე/ როლანდ ელიზბარაშვილიარა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ხილის და ბოსტნეულის და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოება და გადამუშავება. მეცხოველეობა, მევენახეობა, მეთვზეობა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის დამზადება შეფუთვა. შემფუთავი საწარმო. ხის დამუშავება . მეფუტკრეობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი.
13,,რამაზან''426522961გარდაბანი, სოფ. ქესალო82014/04/02ბრძ.N2-43 08.04.2014 გამგეობის თავმჯდომარე-დირექტორი/ ალეი მასიმოვიარა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაცია.
17,,ყარათაკლია''426523103გარდაბანი, სოფ ყართაკლია102014/04/14ბრძ N 2-50 22.04.2014გამგეობის თავჯმდომარე/ ტახირ ახმედოვი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მარცვლეული კულტურების წარმოება, სასათბურე მეურნეობა (ბოსტნეული კულტურების წარმოება).
20,,ჩაის სურნელი''442729763ქ.წალენჯიხა, ტ.კვარაცხელიას ქ. N 2162014/03/10ბრძ. N 2-56 28.04.2014გამგეობის თავჯდომარე/ ნარგიზა ღვინჯილია არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველის კანონით გათალისწინებული სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: ჩაის პლანტაციის განახლება, გაშენება. ჩაის ნედლეულის მიღება გადამუშავება. დაფასოება რეალიზაცია. მცირე საწარმოს შექმნა.
21,,გილე''427720004გურჯაანი, შ. ნუცუბიძის ქ. N 4112014/04/11ბრძ.N 2-57 29.04.2014გამგეობის თავმჯდომარე- დირექტორი/ იზოლდა ქიტესაშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეხილეობა, მებოსტნეობა და მევენახეობა. სანერგე მეურნეობა. მცირე ზომის გადამამუშავებელი საწარმო.
25,,რკ ქცია 2014''443119894წალკა, სოფ. ავრანლო152014/04/15ბრძ.N 2-62 05.05.2014გამგეობის თავჯდომარე/ გურამ ჯაყელი კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლი-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მოყვანა. მეცხოველეობა, რძისა და ხორცის პირველადი წარმოება და რეალიზაცია. სასოფლო-სამეურნეო პირველადი და მეორადი პროდუქციის რეალიზაცია.
28"ელიტა"424068449ახალციხე, სოფ. წყალთბილა42014/05/08ბრძ.N 2-70 16.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ მკრტიჩ მოვსესიანკი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: კარტოფილის/კარტოფილის თესლის/მარცვლეული კულტურების მოყვანა, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
29"საბა"441556692ყვარელი, სოფ. გავაზი222014/05/07ბრძ.N 2-71 16.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ისაბალ სოლოღაშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება.
31"პალდოველი 2014"438109869საგარეჯო, სოფ. გომბორი222014/05/08ბრძ.N2-81 27.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ლეილა ციგროშვილიკიმეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება–რეალიზაცია,საკვები კულტურების წარმოება–რეალიზაცია, მარცვლეული და ტექნიკური კულტურის წარმეობა–რეალიზაცია, საკვები კულტურების წარმოება–რეალიზაცია, მარცველული და ტექნიკური კულტურების წარმოება–რეალიზაცია, სხვა საქმიანობა, რომელიც თანხვედრაში მოდის საქართველოს კანონთან "სასოფლო–სამეურნეო კოოპეარატივების შესახებ"
32"დავათი"429320978დუშეთი, სოფ. დავათი52014/05/15ბრძ.N2-77 27.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/იოსებ კოპალიანი კი"სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურეობა, რომლებიც მოიცავს მცენარეული( მათ შორის: ხეხილის, ბოსტნეულის, ტყის მცენარეების ნერგების და სხვა) და ცხოველური( მათ შორის: მესაქონლეობის, მებოცვრეობის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუმის ჭიის, ფუტკრის და სხვა პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დაფასოებას, შეფუთვას, შენახვას გადაზიდვასა და რეალიზაციას; კოოპერატივი უფლებამოსილია შეასრულოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიცპირდაპირ ემსახურება კოოპერატივის მიზნებს და წინააღმდეგობაში არ მოვა ამ კანონის ნორმასთან.
33"ვაშლარა"429650013ვანის, სოფ. დიხაშხო142014/05/14ბრძ.N2-78 27.05.2014გამგეობის თავმჯდომარე/მაია გოდოლაძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ '' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა . კერძოდ: მეფუტკრეობა და მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება და რეალიზაცია, ხილის მიღება, გადამუშავება და ხილისაგან მიღებული პროდუქციის დაფასოება, რეალიზაცია, ნებისმიერი სახის სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობა, რომელიც კოოპერატივებისათვის შესაძლებელი გახდება მისი ფუნქციონირების განმავლობაში და არ იქნება აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
45,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891ასპინძა სოფ. ხიზაბავრა642014/05/27ბრძ.N2-119 23.06.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ოთარი თედორაძე კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა რძის პროდუქტების წარმოება რეალიზაცია. მიწათმოქმედება, სასოფლო-სამეურნეო. მიწათმოქმედება, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოყვანა და რეალიზაცია.
50,,მომავალი"443859424ხაშური, სოფ. გომი52014/07/07ბრძ.N2-139 09.07.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ მევლუდ კიკაძე არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა, ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოება, მარცვლეული კულტურების წარმოება, სხვა სახის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა, რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული
54,,სოზალია''442569622ცაგერი, სოფ. ლუხვანო62014/04/15ბრძ. N2-155 25.07.2014დირექტორი- გამგეობის თავმჯდომარე/ ზაურ კოპალიანი კი,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურეობა ( მათ შორის: უძრავი და მოძრავი ქონების შეძენა, საკომუნიკაციო საშუალებების მშენებლობა: წყალსადენის, ელექტრგაყვანილობის, გზის, გაზის და სხვა), რომლებიც მოიცავს მცენარეული (მათ შორის: ხეხილის, ბოსტნეულის, ტყის მცენარეების ნერგებისა და სხვა) და ცხოველური ( მათ შორის: მესაქონლეობის, მებოცვრეობის, ფრინველის, თევზის, აბრეშუმის ჭიის, ფუტკრის და სხვა პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დაფასოებას შეფუთვას, შენახვას გადაზიდვასა და რეალიზაციას. კოოპერატივი უფლებამოსილია შეასრულოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ემსახურება კოოპერატივის მიზნებს.
60,,ლიახვი'' 400123326ქ. თბილისი, გლდანი-ნადალადევის რაიონი, მასივი გლდანი, მ/რ 3, კორპუსი 4, ბინა N28.62014/07/29ბრძ. N2-164 29.07.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ანა რომელაშვილიარა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან მიწასთან დაკავშირებულ ქონებაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმიანობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურეობა, რომლებიც მოიცავს მცენარეულ და ცხოველურ (მათ შორის, ფრინველი, თევზის, აბრეშუმის ჭიის, ფუტკრის და სხვა) პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დაფასოებას, შეფუთვას, შენახვას, გადაზიდვასა და რეალიზაციას.
61,,ბარაქა"443859610ხაშური, გ. კაკიაშვილის ქ. N80202014/07/28ბრძ. N 2-173 31.07.2014გამგეობის თავმჯდომარე/ ზაზა სუხიაშვილი არა,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, მემცენარეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა, ყველა სხვა სახის წარმოება რაც კანონით არ არის აკრძალული
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 577 ჩანაწერიდან